Înțelegerea finanțelor

Este vital să înțelegi finanțele afacerii tale și ce determină succesul financiar. Situațiile financiare dețin informații valoroase cu privire la poziția și profitabilitatea ta financiară și ar trebui să le poți interpreta pentru a recunoaște valoarea afacerii

Situațiile financiare: cunoașterea elementelor de bază

Raportarea financiară joacă un rol esențial în explicarea trecutului companiei tale sau a performanțelor viitoare. Acest lucru este important pentru că te ajută să planifici și să atragi noi investiții.

Pregătirea situațiilor financiare urmează anumiți pași logici. Activele, pasivele, cheltuielile, veniturile și componentele de capitaluri proprii sunt clasificate și prezentate în situațiile financiare conform standardelor contabile aplicabile. Standardele Naționale de Contabilitate presupun evidența contabilă în funcție de mărimea întreprinderii, de statutul juridic și de alte reglementări locale specifice: sistem contabil în partidă simplă și sistem contabil simplificat în partidă dublă.

Situațiile financiare pot fi întocmite rapid în baza rapoartelor contabile standarde cu ajutorul planurilor de conturi bine structurate și înregistrarea lor corectă. Multe sisteme contabile oferă situații financiare de referință prin intermediul unor tabele specifice care stabilesc și alocă soldurile contului la pozițiile corespunzătoare. Tabelul de mai jos prezintă cele mai frecvente situații financiare anuale complete (standarde) și ceea ce este raportat în acestea:

Document

Ce se raportează

Bilanțul contabil

Active și pasive

Contul de profit și pierdere sau declarația de venit

Venituri și cheltuieli

Extrasul de cont

Rulajul intrărilor și ieșirilor în/din cont  


Situațiile financiare în cazul sistemului contabil în partidă dublă includ, de obicei, și declarația privind modificările în capitalul social, dar aceasta poate fi mai puțin relevantă pentru întreprinderile mai mici.

Bilanțul Contabil

În bilanțul contabil se prezintă activele, pasivele și capitalul propriu al întreprinderii la data raportării (de obicei la sfârșitul anului de gestionare) și cel puțin o altă perioadă comparativă (de obicei anul precedent/perioada de gestiune precedenta/rezultatul exercițiului  financiar pe perioada precedentă).

MAI MULT

ACTIVE = PASIVE

ACTIVE = CAPITAL PROPRIU + DATORII

CAPITAL PROPRIU = ACTIVE - DATORII

Pentru a înțelege corect situațiile financiare, trebuie să cunoști definiția activelor și pasivelor curente și pe termen lung.

Active

Activele sunt resursele deținute și controlate de întreprindere și din care se așteaptă beneficii economice viitoare.

Activele pot fi curente sau imobilizate și, în cadrul acestor clasificări, pot fi corporale, necorporale sau financiare. 

Caracteristicile activelor circulante (active pe termen scurt sau curente):

       sunt achiziționate sau produse pentru consum operațional, sau în scopul comercializării;

       se preconizează să fie exploatate sau utilizate în termen de 12 luni de la data intrării;

       numerar sau echivalent în numerar, cu excepția cazului în care este restricționat să fie schimbat sau utilizat pentru decontarea unei datorii timp de cel puțin 12 luni de la data raportării;

       reprezintă creanțe aferente ciclului de exploatare;

       sunt mai lichide.

Caracteristicile activelor imobilizate (active pe termen lung):

       sunt exploatate pe durata mai multor cicluri de producție;

       își transferă valoarea treptat în costul bunurilor prin calculul uzurii acestora;

       sunt mai puțin lichide.


Stocurile, numerarul și echivalentele de numerar, precum și creanțele comerciale sunt active circulante, în timp ce proprietățile, instalațiile și echipamentele individuale de protecție (EIP), activele necorporale și proprietățile destinate investițiilor sunt, de obicei, active imobilizate.

Active Corporale 

mijloace fixe;

terenuri;

resurse minerale;

active biologice imobilizate.

 

 

Active Necorporale 

drepturi de proprietate intelectuală;

cheltuieli de cercetare-dezvoltare;

programe informatice;

alte imobilizări necorporale.

 

 

Active Financiare 

numerar și echivalente de numerar;

creanțe comerciale și alte creanțe;

investiții în titluri de capital;

împrumuturi;

investiții deținute până la scadență (obligațiuni).

Datorii

Datoriile sunt definite ca obligații curente ale afacerii care provin din evenimente anterioare, ale căror decontare va rezulta ieșirea anumitor active ale întreprinderii (de exemplu mijloace bănești) .

Datoriile includ:

datorii față de personal;

asigurări sociale, taxe și obligații fiscale;

datorii comerciale față de furnizori;

împrumuturi, credite , leasing financiar,  (obligațiuni);

datorii operaționale (ex. locațiune)

Datoriile sunt formate din datorii curente (pe termen scurt) și datorii pe termen lung. Datoriile curente sunt, în general, suportate ca urmare a tranzacționării regulate sau în termen de 12 luni, în timp ce datoriile pe termen mai lung se sting în mai mult de 12 luni.

Caracteristicile datoriilor pe termen scurt (curente):

- destinate pentru tranzacții, se sting într-o perioadă de până la 12 luni, dacă nu există un drept necondiționat al întreprinderii de a amâna decontarea datoriei, pentru o perioadă mai mare de 12 luni de la data raportării;

- stingerea datoriilor pe termen scurt se face din contul activelor curente.

 

 Includ :

       Datorii comerciale şi alte datorii similare;

       Împrumuturi pe termen scurt;

       Partea curentă a împrumuturilor pe termen lung;

       Datorii privind plata dobânzilor pentru credite și împrumuturi;

       Datorii privind impozitele curente.

Caracteristicile datoriilor pe termen lung:

-   se sting într-o perioada mai lungă de 12 luni

 

 

 

 

 

 

 

Includ:

       Împrumuturi pe termen lung;

       Datorii privind impozitul amânat;

       Provizioane pe termen lung.


Capital Propriu

Capitalul propriu reflectă partea din activele întreprinderii pentru care nu există datorii. De fapt, datoriile sunt surse de finanțare externe, iar capitalurile proprii - surse de finanțare interne.

Caracteristicile capitalului propriu

- este baza financiară pe care se construiește afacerea din temelie și determină dezvoltarea sa ulterioară;

- reprezintă patrimoniul întreprinderii, care se utilizează la formarea activelor;

- indică rezistența și durabilitatea întreprinderii în plan financiar;

- pierderea perioadei de gestiune micșorează capitalul acumulat;

- este important pentru investitori.

Include:

      Capitalul statutar

      Capitalul suplimentar

      Capitalul nevărsat

      Capitalul retras

     Rezervele obligatorii (pentru concedii neplătite, rezervele impuse de lege și cele formate conform deciziilor acționarilor)

      Pierderea neacoperită

      Profitul neutilizat al anului de gestiune

      Profitul nedistribuit al perioadelor precedente

      Capitalul secundar sau capitalul de gr.II


Folosește modelul pentru a-ți crea propriul bilanț.

Raportul de Profit și Pierdere

Un raport de profit și pierdere sau o declarație de venituri (în cazul gospodăriilor țărănești) arată performanța financiară a afacerii pentru o perioadă de timp definită.

 Analiza raportului de profit și pierdere îți permite să înțelegi:

Cât de eficient lucrează afacerea – care este rentabilitatea întreprinderii?

Care este dinamica dezvoltării întreprinderii?

Care este structura cheltuielilor întreprinderii – punctele slabe și avantajele competitive?

MAI MULT

Venituri

Venitul este suma încasărilor provenite din activitățile afacerii.

MAI MULT

Cheltuieli

Cheltuielile reprezintă resursele cheltuite pentru activitatea întreprinderii sau resursele investite în afacerea ta.

MAI MULT

Cheltuielile arată scăderi ale beneficiilor economice pe parcursul unei perioade contabile sub formă de ieșiri de numerar sau de resurse, epuizare a activelor sau creșteri ale pasivelor care duc la scăderi ale capitalurilor proprii, altele decât cele referitoare la dividende.

Cheltuielile tale pot fi grupate astfel:

materiale

servicii subcontractate

deprecierea activelor

salarii și cheltuieli de asigurări sociale și medicale

taxe și impozite

provizioane

iar din punct de vedere funcțional, cheltuielile pot fi:

cheltuieli comerciale

cheltuieli generale și administrative 

cheltuieli cu dobânzile

cheltuieli de tranzacționare în valută.

Principalele grupuri de cheltuieli sunt costul comercial al bunurilor vândute (COGS) sau costul vânzărilor și cheltuielile operaționale (OPEX - în practica internațională).

În același mod ca și veniturile, cheltuielile tale ar trebui să fie comparate cu cele pe care le-ai efectuat anul trecut pentru a determina dacă ai îmbunătățit gestionarea costurilor sau dacă trebuie să găsești noi modalități de a le optimiza.

O afacere de fabricare a produselor chimice are următoarea structură a costurilor:


Din tabel, poți concluziona:
1. 38% + 14% = 52% din COGS este determinat de prețurile petrolului, deoarece materialele de intrare sunt derivate din petrol.

Costul este dependent de prețul mărfii și de contractele cu furnizorii (adică depind de prețuri externe care nu pot fi influențate și pot provoca riscuri pentru afacere).

2. 60% + 7% = 67% din COGS (adică costurile totale ale materialelor și retribuirea forței de muncă temporare) sunt suportate în concordanță cu vânzările.  

O creștere a vânzărilor va mări aceste costuri. 

3. Cele 7% date de munca temporară ar trebui monitorizate în mod regulat. 

Această pondere a forței de muncă este variabilă, deoarece nu face parte din contracte nedeterminate, iar tarifele și disponibilitatea acesteia se pot modifica

4. Munca cu normă întreagă clasificată drept cheltuială generală este considerată ca fiind cost indirect al forței de muncă, adică acele costuri ale forței de muncă care nu sunt legate direct de producție și fabricație. În practică, astfel de costuri sunt adesea legate de întreținere și reparații, muncă administrativă, etc. 

 Dacă această cheltuială de 3% se adaugă la 17% forță de muncă directă cu normă întreagă, rezultatul reprezintă 20% din totalul costurilor la care se pot aplica cerințele legale aferente salariilor (cum ar fi ratele salariului minim, orele suplimentare sau alte plăți precum contribuții sociale) sau condiții contractate sau negociate.

Folosește modelul pentru a completa propriul raport de profit și pierdere.

Profitabilitate

Cifrele din raportul tău de profit și pierdere pot fi utilizate pentru a calcula o gamă largă de indicatori de profitabilitate care te vor ajuta să analizezi performanța afacerii tale.

Înțelegerea profitabilității afacerii este esențială pentru a lua decizii corecte atunci când stabilești prețuri pentru anumite produse și servicii, revizuiești portofoliul de furnizori, analizezi rentabilitatea portofoliului de clienți sau atunci când consideri investițiile.

Denumire indicator

Interpretarea

Formula de calcul

Profit brut

Profitul brut calculează diferența dintre ceea ce ai câștigat și ceea ce  ai cheltuit atunci când ai produs bunurile sau serviciile pe care le oferi; adică eficiența și potrivirea adecvată a prețurilor de vânzare și a nivelul de îndeplinire a obiectivelor tale financiare.

Profit brut = Venituri din vânzări – Costul mărfurilor vândute

Rentabilitatea vânzărilor (Rvv )

Rentabilitatea vânzărilor arată care este venitul întreprinderii câștigat de la fiecare MDL obținut din producția vândută.

Rentabilitatea vânzărilor (Rvv) = Profit net (Pb) ÷ Venit din vânzări (Vv)

Rentabilitatea profitului brut  (RPb) / Marja de profit

Rentabilitatea profitului brut arată care este profitul brut al întreprinderii câștigat de la fiecare MDL obținut din producția vânduta.

Utilizează modelul pentru a calcula marja de profit brut a produselor cheie și pentru a te ajuta să determini care sunt cele mai profitabile pentru afacerea ta.

Rentabilitatea profitului brut (RPb) = Profit brut (Pb) ÷ Venit din vânzări (Vv)

 

Profit Operațional (EBIT- Earnings Before Interest and Taxes)

Indică profitul generat din activitățile de bază (operațiuni), adică câștigurile tale înainte de plata dobânzilor și a impozitelor.

Profit Operațional (EBIT- Earnings Before Interest and Taxes) = Profitul brut – Cheltuieli operaționale

 

Profitul Net

Profitul net este indicatorul tău de profitabilitate, deoarece ia în considerare toate veniturile și deducerea tuturor categoriilor de cheltuielile.

Profitul Net = profit operațional – (taxe + dobânzi)

 

Alți indicatori financiari relevanți sunt disponibili în anexă.

Fluxul mijloacelor bănești

Fluxul mijloacelor bănești reflectă capacitatea întreprinderii de a genera și utiliza numerarul și echivalentele de numerar.  

Situația fluxurilor de numerar este importantă pentru că:

Reprezintă o imagine complexă a mijloacelor bănești intrate și modul în care au fost utilizate;

Este un instrument critic de planificare pentru dezvoltarea pe termen lung al oricărei întreprinderi;

Servește ca sursă de calcul pentru o serie de indicatori cheie de performanță;

Este un instrument cheie în realizarea de proiecții viitoare și identificarea oricăror nevoi viitoare de finanțare. 

MAI MULT

Chiar și cele mai profitabile întreprinderi se confruntă uneori cu probleme de lichiditate care sunt evidente prin analiza situației fluxului de numerar.

Situația fluxului de numerar îți permite să dezvolți modele pentru a evalua valoarea actuală netă și viitoare a fluxului de numerar ale întreprinderii tale.

MAI MULT

Pentru a obține o semnificație relevantă din fluxul de numerar, extrasul ar trebui comparat cu cel de anul trecut. O creștere a fluxului de numerar net (diferența dintre intrările și ieșirile de numerar) sugerează că desfășori o afacere sănătoasă din punct de vedere financiar.

Există două metode de compilare și prezentare a informațiilor privind situația fluxului de numerar: directă și indirectă. În Republica Moldova, conform art. N. 126 SNC „Prezentarea Situațiilor Financiare”, situațiile fluxului de numerar sunt întocmite conform metodei directe. 

MAI MULT

Tranzacțiile în numerar provin de la diverse operațiuni care se împart în următoarele categorii: activități operaționale, activități de investiții și activități financiare.

Activități Operaționale

Fluxul de numerar din activitățile operaționale sunt cele care provin din principalele activități generatoare de venituri ale unei afaceri. 

Volumul fluxului mijloacelor băneşti provenit din activitatea operaţională reprezintă un indicator cheie al eficacităţii activităţii afacerii, deoarece în baza acestuia se poate judeca despre acumularea unei cantităţi suficiente de mijloace băneşti pentru menţinerea nivelului de producţie necesar, achitarea împrumuturilor, dividendelor şi realizarea de investiţii noi fără a apela la surse externe de finanţare.

Fluxul mijloacelor băneşti provenit din activitatea operaţională este determinat, în primul rând, de activitatea de bază a întreprinderii. Prin urmare, acest flux prezintă rezultatul operațiunilor economice şi altor evenimente, care se iau în considerare la calcularea venitului operațional, profitului net sau a pierderii nete.

Fluxul de numerar din activitățile operaționale include:

Încasări din:

     vânzare de bunuri și prestări de servicii;

     avansuri primite de la clienți;

     creanțe comerciale;

     recuperarea impozitelor pe venit;

     taxe și comisioane (alte încasări şi plăţi băneşti - încasări băneşti din taxe de comision).

 

 

Plăți:

     către furnizor pentru bunuri și servicii sau avansuri;

      în numerar către personal (inclusiv contribuţii pentru asigurările sociale de stat şi prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi/sau asigurări sociale, medicale facultative (benevole));

     plata impozitelor pe venit;

     de taxe și comisioane (alte încasări şi plăţi băneşti - plăţi băneşti aferente contractelor încheiate în scopuri comerciale şi de dealer, penalităţi, amenzi, despăgubiri încasate şi plătite, plata accizelor, taxei pe valoarea adăugată şi altor impozite, cu excepţia impozitului pe venit, plăţi băneşti societăților de asigurări etc.);

     ale dobânzilor aferente împrumuturilor.

Activități de investiții

Fluxul de numerar din activitățile de investiții se referă la numerarul  sau încasările  care rezultă din achiziționarea sau vânzarea mijloacelor fixe, a instrumentelor de capital propriu sau creanțelor (datoriilor) altor entități. În general, acestea sunt cheltuieli pentru resurse destinate să genereze venituri viitoare și încasări  de numerar.

Fluxul mijloacelor băneşti rezultat din activitatea de investiţii, reflectă nivelul cheltuielilor de producţie pentru resursele destinate obţinerii venitului şi viitoarelor încasări ale mijloacelor băneşti. De exemplu, afacerea ta  nu obţine venit imediat după procurarea mijloacelor fixe, dar pe parcursul duratei de exploatare a acestora. În mod analog, hârtiile de valoare pe termen lung pot aduce venit în viitor sub formă de venit acumulat din rata dobânzii primită   şi pot influenţa volumul viitorului  flux al mijloacelor băneşti prin sumele de dividende obţinute.

Fluxul de numerar aferent vânzărilor și achizițiilor de active preconizate să genereze profiturilor sunt incluse în secțiunea de activități de investiții, la fel și achizițiile și vânzările de active fixe, active necorporale, acțiuni, obligațiuni și alte active financiare. Dobânzile și dividendele primite din investiții sunt, de asemenea, incluse în această secțiune.

Fluxul de numerar din activitatea de investiții include:

Încasări din:

     ieșirea de active pe termen lung;

     sub formă de dividende;

     cota de participaţie în capitalul entităţilor mixte;

     restituirea avansurilor sau rambursarea împrumuturilor (cu excepţia avansurilor şi împrumuturilor instituţiilor financiare);

     contractele tranzacționate la bursele de valori (futures, forward, de opţiune şi swap), cu excepţia încasărilor în baza contractelor încheiate în scopuri comerciale şi de dealer;

Plăți:

     Plăţi băneşti aferente creării şi procurării de active pe termen lung;

     Plăţi de avans şi împrumuturi acordate altor entităţi (cu excepţia avansurilor şi împrumuturilor instituţiilor financiare);

     Plăţi băneşti pentru contractele tranzacționate la bursele de valori (contracte futures, forward, option şi swap), cu excepţia cazurilor în care contractele se încheie în scopuri comerciale şi de dealer.

Activități financiare

Secțiunea privind activitățile financiare se referă la fluxul de numerar aferent împrumuturilor de la instituții financiare sau furnizori de capital către întreprinderea ta.

Informaţia privind fluxul mijloacelor băneşti din activitatea financiară este foarte importantă, deoarece oferă utilizatorilor de rapoarte financiare posibilitatea de a determina cauzele majorării sau diminuării capitalului propriu al întreprinderii, modificările produse în mărimea şi componenţa datoriilor pe termen lung şi scurt. Mai mult ca atât, această informaţie este utilă şi la prognozarea cerinţelor investitorilor şi creditorilor privind viitorul  flux de mijloace băneşti.

Secțiunea de activitate de finanțare include fluxul de numerar asociat cu persoane și instituții care au furnizat capital întreprinderii: bănci, acționari și deținători de obligațiuni; de exemplu - împrumuturi primite și rambursate, încasări din emiterea de capital social etc.

Fluxul mijloacelor băneşti din activitatea financiară include

Încasări din:

 emisiile de acţiuni şi alte hârtii de valoare;

    sub formă de credite şi împrumuturi pe termen scurt şi lung;

   de la arendaşi din stingerea datoriilor aferente arendei finanţate;

     redevenţe.

Plăți:

⮚ proprietarilor în vederea procurării sau stingerii acţiunilor întreprinderii;

    pentru rambursarea creditelor şi împrumuturilor pe termen scurt şi lung;

       dividende.


Folosește modelul pentru a crea propria situație a fluxului de numerar.

Flux de numerar disponibil

Fluxul de numerar disponibil este o măsură importantă a bunăstării financiare sau a valorii unei afaceri. Indicatorul fluxului de numerar disponibil este utilizat de investitori ca măsură pentru evaluarea numerarului net al afacerii din activitatea operațională după deducerea numerarului destinat investițiilor în active necorporale (cu excepția fondului comercial) și corporale (imobile), instalații și echipamente, precum și rambursarea datoriilor.

MAI MULTSfaturi pentru tine!

Fluxul de numerar disponibil este un indicator al eficienței managementului și al activității întreprinderii în ansamblu. Dacă acești bani sunt retrași din      întreprindere, atunci nu neapărat ca vor fi afectate activitățile curente. Deseori, se consideră că din acești bani poți plăti dividende acționarilor, dar, de fapt, îi pot direcționa către alte capitole de cheltuieli sau investiții, necesare dezvoltării afacerii tale. Fluxul de numerar disponibil poate fi direcționat pentru:

Plata dividendelor

Răscumpărarea acțiunilor din stoc la bursă sau a cotelor părți de la alți co-fondatori

Rambursarea datoriilor

Investiții în active (valori mobiliare, acțiuni, obligațiuni)

Lăsat nedistribuit pentru a fi utilizat în scopul dezvoltării afacerii.


Prognoza Financiară

Întreprinderea utilizează prognozele financiare pentru a estima și gestiona performanța viitoare. Prin prognoze corecte poți să-ți planifici performanța viitoare și să iei decizii mai bune legate de investiții, recrutare și redistribuire funcțională a personalului.

Cel mai frecvent utilizat instrument de prognoză financiară este prognoza fluxului de numerar.

O prognoză detaliată și complexă a fluxului de numerar îți permite identificarea factorilor cheie și evidențiază punctele de control necesare pentru a putea atinge rezultatul planificat, ajutându-te să gestionezi în mod pro activ fluxul de numerar, deoarece poți vedea posibilele probleme.

MAI MULT

Există două baze pentru prognozarea numerarului: previziunea încasărilor și a plăților fluxului de numerar și planificarea fluxului de resurse adiționale care vor intra. Cu toate acestea, ambele abordări iau în considerare fluxul de numerar și fonduri, situația de profit și pierdere și bilanțul contabil.

Abordarea previziunilor fluxului de numerar pentru încasări și plăți este locul în care fluxul de numerar este prognozat în funcție de tipul principal de intrări și ieșiri.

MAI MULT

Previziunea fluxului de numerar al fondatorilor (contribuții și retrageri de capital) utilizează bilanțul prognozat pentru a repartiza elementele de profit și pierdere în fluxul de fonduri (împreună cu alte elemente non-profit și pierderi).

MAI MULT

În mod ideal, lichiditățile disponibile ar trebui să fie prognozate separat de credite și alte împrumuturi. Numerarul restricționat sau blocat nu ar trebui să fie inclus în analiză ca numerar disponibil (numerar imediat disponibil pentru întreprindere) și se referă la elemente precum depozite, garanții, rezerve de numerar și altele similare. La fel, mijloacele bănești existente pe conturi și disponibile trebuie calculate și adăugate la suma disponibilităților bănești.

Atunci când examinezi rezultatul financiar planificat, măsoară profitul anticipat raportat la gradul de conversie a  numerarului și compară-l cu performanța anterioară. Aceasta va servi drept o verificare pentru a vedea dacă rezultatul prognozat este în concordanță cu așteptările. 

MAI MULT

Poți utiliza un model care te va ajuta să creezi propria prognoză a fluxului de numerar.

Cum să planifici și să iei decizii financiare corecte?

MAI MULT

Calculul valorii actuale nete (VAN)  te poate ajuta la bugetarea capitalului, planificarea investițiilor și pentru a analiza profitabilitatea unei afaceri, proiect sau soluții.

MAI MULT

De asemenea, ai putea utiliza prognozele pentru a testa reziliența întreprinderii. De exemplu, prognoza bilanțului, a raportului profit și pierderi și a fluxului de numerar sunt necesare în perioade de criză, atât în regim de întrerupere a activității, precum și de reluare a activității.

Articolul următor